Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Cookies

 
 
 
 
 

Laurelle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000992049, numer REGON: 523116203, numer NIP: 7011105806 ustanawia niniejszą politykę prywatności i plików cookies (zwaną dalej: „Polityką Prywatności”).


 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Pojęcia i terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie dostępnym w Sklepie Internetowym pod adresem: www.laurellesklep.pl/regulamin-sklepu, o ile postanowienia niniejszej Polityki Bezpieczeństwa nie stanowią inaczej.

 2. Administrator - administratorem danych osobowych, które są zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.laurellesklep.pl, jest spółka Laurelle sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000992049, NIP: 7011105806, REGON: 23116203, będąca także Sprzedającym.

 3. Użytkownik - przez pojęcie Użytkownika rozumie się odpowiednio Klienta, osobę chcącą zostać Klientem lub użytkownika Internetu odwiedzającego Sklep Internetowy.

 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 5. Z administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@laurelle.pl


 

§ 2. Ogólne postanowienia dot. danych osobowych

 1. Skorzystanie z usług Sklepu Internetowego wymaga od Użytkownika wypełnienia odpowiedniego formularza/formularzy, w których podać należy określone tam dane osobowe.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako niezbędne uniemożliwia świadczenie usług przez Sprzedającego na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Użytkownik nie powinien posługiwać się danymi nieprawdziwymi, wymyśloną tożsamością, występować pod pseudonimem lub anonimowo.

 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedający może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych i handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać odwołana w każdym czasie.

 4. Sprzedający na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do Użytkownika na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 5. Dane osobowe, które Użytkownik wprowadza do formularzy udostępnionych przez Sprzedającego zwłaszcza za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym przede wszystkim formularza rejestracji i formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedającym, są gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Sprzedający stosuje przewidziane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez podmioty nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj.

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 1. ale także na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b, c oraz h RODO – tj.

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

 1. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w formie papierowej oraz w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia obowiązków wynikających z aktów prawnych obowiązujących na terenie RP.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie określonym przez przepisy obowiązującego prawa .

 4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty:

 1. świadczące usługi księgowe;

 2. świadczące usługi prawne, ubezpieczeniowe;

 3. świadczące usługi informatyczne i serwisowe;

 4. świadczące usług w zakresie ochrony osób i mienia;

 5. dostarczające oprogramowanie do obsługi przedsiębiorstwa;

 1. Dane klientów nie są przekazywane i nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 2. Dane w postaci wszelkich zgromadzonych dokumentów dotyczących klienta przechowywane są przez okres 10 lat.

 3. Administrator będzie przechowywać́ dane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń́ cywilnoprawnych, roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego, albo wynikających z obowiązków ustawowych i wynikających z ustawy o rachunkowości - należności podatkowych.

 4. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji ze Sprzedawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na udzielone zapytanie.

§ 3. Administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 2. W celu wykonania umów zawieranych z Klientami, Sprzedawca może powierzyć Dostawcy następujące dane osobowe Klientów niezbędne do dostarczenia Towaru: imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, numer telefonu, adres mailowy. Powierzenie danych następuje niezwłocznie przed nadaniem przesyłki z Towarem.

 3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego mogą być przekazywane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom władzy publicznej.


 

§ 4. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

1) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

2) Prawo uzyskania kopii danych;

3) Prawo do sprostowania;

4) Prawo do usunięcia danych;

5) Prawo do ograniczenia przetwarzania;

6) Prawo do przenoszenia danych;

7) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8) Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

§ 5. Pliki cookies

 1. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli krótkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w tym numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzysta (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedającego. Zawierają zwłaszcza nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 2. Sprzedający przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych celu:

 1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 2. możliwości logowania do serwisu;

 3. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu (utrzymywanie sesji, bez konieczności logowania na każdej kolejnej stronie);

 4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

 5. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników Strony Internetowej. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, a także umożliwia dokonywanie oceny popularności Strony Internetowej;

 6. przedstawiania spersonalizowanych ofert i promocji.

 1. Sprzedający informuje Użytkownika o możliwości wyłączenia opcji przechowywania plików cookies, jak również o możliwości usunięcia plików cookies po ich zapisaniu przez Sprzedającego. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.


 

§ 6. Dane zawarte w logach systemowych

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w sieci Internet wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep Internetowy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.